"IN DE VREUGDE VAN DE GEEST"

 

Een nieuwe bisschop voor ons bisdom.

Vrienden,

De eerste woorden die ik tot jullie richt zijn woorden van dankbaarheid. Geroepen tot een dienst waaraan ik nooit zou gedacht hebben, ontmoet ik jullie op mijn weg, niet langer als toe- vallige reizigers, maar als verbonden in eenzelfde avontuur. Wat we samen zullen beleven, hebben we gedeeltelijk in handen. We dragen onze verantwoordelijkheid als mens, als medeburger en als christen. We staan duidelijk voor grote uitdagingen. Maar het leven overstijgt wat we ervan begrijpen of wat we er zelf kunnen van maken. En zeker het Leven dat ons gegeven is in het geloof. Gods toekomst is God naar ons toe komen. Hij heeft het gedaan in de persoon van Jezus. We kennen zijn boodschap. Maar Hij doet het ook nu in onze huidige levensomstandig- heden en de mensen rondom ons. Wij mogen meewerken aan de realisatie ervan.

Jullie bisschop is monnik. En hij was abt in zijn gemeenschap. Als monnik weet hij hoezeer hij gedragen wordt door Gods Geest en door zijn medebroeders, dragers van diezelfde Geest. Ik zal steeds veel verschuldigd blijven aan mijn broeders van Orval en aan onze vele vrienden en medewerkers die mij daar voortdurend trouw omringd hebben. Ik weet dat ik op hen mag blijven rekenen. Dat zal ook hoe langer hoe meer zo zijn in onze plaatselijke kerk van Gent.

Abt betekent "vader". Het woord geeft een andere ervaring aan. Ik weet wat verbondenheid betekent en zijn leven geven: leven opwekken, beschermen en bevorderen. Het is kansen bie- den en risico’s nemen, gestimuleerd door vertrouwen en positieve ervaringen. Het is aanwezig zijn als het moet en de juiste (eventueel moeilijke) beslissingen nemen. Maar het is ook ruimte bieden en initiatieven steunen. Ik ken het onderscheid tussen paterniteit en paternalisme. Ik zal zelf veel mogen luisteren en bijleren. Maar ik zal ook de vorming bevorderen. Ik hoop won- den te kunnen helpen helen en mensen uit hun materiële of geestelijke armoede te halen. Ik dank nu reeds al wie in de bres springt, zijn handen durft vuil te maken en geen schrik heeft van een schrammetje. Het evangelie heeft daar andere uitdrukkingen voor, maar ze komen op hetzelfde neer.

Mijn abtsleuze is "In de vreugde van de Geest". Ik behoud ze als bisschopsleuze. De vreugde is de bevestiging van echt leven, van vrede en harmonie. In die zin is vreugde wervend zonder zich op te dringen. Maar het is de vreugde van de Geest. Hij is het principe van dynamisme en vernieuwing. Zijn vreugde is dus geen beate stilstand, maar elan en enthousiasme. Hij is kracht en moed. Daar staan we voor. Gods Geest houdt de toekomst open, ook in de moeilijkste om- standigheden.

De tijd die we voor ons hebben in dit episcopaat is beperkt. Een reden te meer om ons te con- centreren op het essentiële en ons niet te verliezen in bijkomstigheden. De Geest van onder- scheiding zal dus vaak ingeroepen (en aangeroepen) worden. Maar hij vraagt niets beter en het is zijn taak.

Ik kijk ernaar uit jullie van dichtbij te leren kennen. Gods zegen mag over ieder van jullie komen, over jullie familie, vrienden en medewerkers.

+ Lode Van Hecke