BETEKENIS VAN DE CHRISTELIJKE UITVAART

Vanuit een diep geloof in de verrijzenis neemt de familie en de hele parochiegemeenschap afscheid van de overledene.

De uitvaartliturgie wil dus de voltooiing vieren van het 'persoonlijke Pasen' van een christen, begonnen in de doop.  Ze opent daarbij het perspectief op de toekomst en de bestemming van de overledene, op wat er volgt na de dood. 

In de beleving van vele tijdgenoten is dit motief echter niet het eerste en voornaamste.  Voor velen is de uitvaartliturgie voornamelijk een afscheidsviering, waarbij in de eerste plaats teruggeblikt wordt op het leven dat voorbij is: ze willen gedenken wat de overledene betekend heeft, binnen de kring van de familie, de kerkgemeenschap en in de ruimere samenleving.  De uitvaartliturgie vervult zo ook een belangrijke functie voor de nabestaanden: ze kan een moment van troost en bemoediging worden en een belangrijke stap in het rouwproces. (uit oriëntaties bij de uitvaartliturgie)

 

In de uitvaartliturgie viert de kerk het paasmysterie van de Heer. Ze bidt opdat wie in Christus gedoopt is, ook met Hem door de dood mag overgaan naar het eeuwige leven.

 

Uitvaarttelefoon enkel bij Overlijden.

 

GSM: 0471.59.37.43

 

UITVAART 

Een uitvaart is mogelijk elke voormiddag van de week, van maandag tot zaterdag, behalve op wettelijke verlofdagen.

Een uitvaart kan enkel op twee tijdstippen: 9u30 en 11.00 uur.

Deze regeling geldt voor alle drie de kerken. 

In de regel gebeurt een uitvaart met een gebedsdienst.

Families die een uitvaart met eucharistie verkiezen dienen daar uitdrukkelijk om te vragen. Een uitvaart wordt telefonisch vastgelegd bij de verantwoordelijke priester, dit gebeurt door de uitvaartverzorger. 

Zoeken